Wieczory Kawalerskie, Gry Taktyczne ASG

REGULAMIN korzystania z usług HCSC Adam Stryjak

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotyczące zakupu oraz trwania usług realizowanych przez firmę HCSC Adam Stryjak zarejestrowaną w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Kościelnej 6/2, prowadzoną i reprezentowaną przez Adama Stryjak  z nadanym numerem NIP 771 281 6003 oraz REGON 101829200, zwanym dalej „Organizatorem” .

1.OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1 Każdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego przez organizatora odbywa się według  planu wysyłanego na wstępie do Klienta drogą mailową.

2 Organizator zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla uczestników.

3 Organizator zapewnia, że instruktorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę merytoryczną do przeprowadzenia zajęć.

4 Organizator zapewnia uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane.

5 W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających odbycie szkolenia w danym terminie Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnych terminów dla Klientów.

2.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1 Uczestnikiem Szkoleń firmy HSCS Adam Stryjak jest każda osoba korzystająca z usług szkolenia HCSC Adam Stryjak

2 Każdy Uczestnik korzystający z usług Organizatora zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa podczas zajęć oraz w czasie wolnym  pod groźbą wykluczenia ze szkolenia (w przypadku gier z użyciem replik ASG obowiązuje całkowity zakaz zdejmowania ochrony oczu bez zgody Organizatora).

3 Każdy Uczestnik zobowiązuje się do NIESPOŻYWANIA  alkoholu oraz innych substancji odurzających podczas szkolenia

4 Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00

5 Każdy Uczestnik zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem  oraz do stosowania się do poleceń instruktorów

6 Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego sprzęt, a w szczególności za straty w:

- drzewostanie (wycinanie, łamanie, wyrywanie),

- zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku jego umyślnej bądź nieumyślnej działalności.

7 Uczestnik jest proszony o  potwierdzenie drogą elektroniczną  swojej obecności na szkoleniu, pomimo ustalonej wcześniej zbiórki, na 7 dni przed wybraną datą szkolenia.

3.WYSYŁANIE OFERT ORAZ DOKONYWANIE ZAKUPU USŁUGI SZKOLENIA

1 Klientem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest każda osoba zakupująca usługę szkoleń firmy HCSC Adam Stryjak

2 Oferta szkoleń firmy HSCS kierowana jest do klienta instytucjonalnego oraz indywidualnego tj. osób fizycznych.

3 Wysłane oferty ważne są 7 dni od daty ich otrzymania.

4 Oferta wysyłana jest do klienta w formie elektronicznej w języku polskim.

5 Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest oświadczenie woli wyrażone przez klienta drogą mailową.

6 Przyjęcie oferty przez klienta skutkuje wystawieniem rachunku na kwotę na jaką opiewa dane szkolenie z terminem płatności 3 dni.

7 Datą zakupu usługi szkolenia jest data wpłynięcia płatności za szkolenie na konto podane w rachunku.

Termin ważności zakupionego vouchera jest zgodny z jego data ważności, nadrukowaną pod numerem vouchera tj. 180 dni albo 365 dni, a zakupionego od dnia 05.12.2015 - 547 dni.

9 Każdy klient indywidualny ma prawo odstąpienia od umowy zakupu szkolenia w ciągu 14 dni od daty zakupu usługi szkolenia (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny), po upływie 14 dni od daty zakupu, zwrot wpłaconej kwoty jest niemożliwy.

10 Wniosek o odstąpienie od umowy kupna usługi szkolenia wysyłany jest na prośbę klienta.

11 Każdy Klient dokonując zakupu i decydując się na uczestniczenie w zakupiony szkoleniu zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego przestrzegania.

11.1 W przypadku kiedy Klient nie będzie uczestnikiem zakupionego szkolenia, a będą nim inne obdarowane przez niego osoby,  Klient zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem uczestników korzystających z zakupionego przez niego szkolenia.

  1. 4.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

4.1 O odbyciu szkolenia decyduje potwierdzona minimalna liczba uczestników na przypisany termin.

Odpowiednio dla:

- Szkoleń survivalowych:   24h to 6 osób minimum, pozostałe szkolenia (48 - 72h i długo terminowe)- 6 osób do zorganizowania.

- Szkoleń militarnych/wojskowych:  8 - 24h to 8 osób minimum, pozostałe szkolenia (48 - 72h i długo terminowe)- 8 osób do zorganizowania.

- Manewrów ASG: 3h to minimum 8 osób.

4.2 Od powyższych reguł wyjątek stanowią grupy zorganizowane po ówczesnym uzgodnieniu z organizatorem.  W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.

4.3 Odwołanie zarezerwowanego terminu możliwe jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji ustalony i potwierdzony w odstępie czasowym poniżej 7 dni od daty realizacji nie może zostać odwołany.

4.4 Szkolenie jest organizowane bez względu na warunki pogodowe w dniu zbiórki po zebraniu minimalnej grupy adekwatnie do rodzaju szkolenia.

 

 

  • 5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Wszelka treść i wygląd strony, ofert w tym, zdjęcia i materiały są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź innych podmiotów z nim współpracujących.

5.2. Żaden element strony, oferty nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody Właściciela, chyba, że Regulamin lub Właściciel stanowi inaczej.

5.3. Właściciel praw autorskich udziela licencji na komercyjne wykorzystywanie treści programów i ofert. W celu zakupu licencji należy skontaktować się z Właścicielem.

 Informacje o plikach cookie. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information