REGULAMIN korzystania z usług ASG Predators sp. z o.o.

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotyczące zakupu oraz trwania usług realizowanych przez firmę ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Krasickeigo 10/19 97-300 Piotrków Trybunalski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796678, z nadanym numerem NIP 7712907444 oraz numerem REGON 38410694000000 Kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł, opłacony w całości.

1.OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1.1. Każdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego przez organizatora odbywa się według planu przypisanego do wydarzenia w terminarzu lub ustalonego z klientem drogą mailową.
1.2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla uczestników.
1.3. Organizator zapewnia, że instruktorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę merytoryczną do przeprowadzenia zajęć.
1.4. Organizator zapewnia uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane.
1.5. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających odbycie szkolenia w danym terminie Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnych terminów dla Klientów.

2.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
2.1. Uczestnikiem Szkoleń firmy ASG Predators sp. z o.o. jest każda osoba korzystająca z usług szkolenia ASG PREDATORS sp. z o.o.
2.2. Każdy Uczestnik korzystający z usług Organizatora zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa podczas zajęć oraz w czasie wolnym, poleceń instruktora pod groźbą wykluczenia ze szkolenia (w przypadku gier z użyciem replik ASG obowiązuje całkowity zakaz zdejmowania ochrony oczu bez zgody Organizatora).
2.3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do NIESPOŻYWANIA alkoholu oraz innych substancji odurzających podczas szkolenia pod groźbą usunięcia z dalszej części zajeć.
2.4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
2.5. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń instruktorów.
2.6. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego sprzęt, a w szczególności za straty w:
– drzewostanie (wycinanie, łamanie, wyrywanie),
– zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku jego umyślnej bądź nieumyślnej działalności.
– stwarzaniu zagrożenia pożarem
2.7. Każdy uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na wyłączenie jego osoby z dalszego uczestnictwa ze szkolenia-imprezy.
2.8 Wszelkie nieścisłości, uwagi, reklamację, uczestnik winien przedstawiać na miejscu szkolenia. Po jego zakończeniu reklamacje nie są uwzględniane.
2.9 Każdy uczestnik stwarzający zagrożenie pożarowe, a w tym niestosowanie się do poleceń i wytycznych instruktora co do wysokości utrzymywanego ognia (max 30cm od ziemi do końca płomienia, jest usuwany ze szkolenia łącznie z osobami towarzyszącymi temu zdarzeniu.

3.WYSYŁANIE OFERT ORAZ DOKONYWANIE ZAKUPU USŁUGI SZKOLENIA
3.1 Klientem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest każda osoba zakupująca usługę szkoleń firmy ASG Predators sp. z o.o.
3.2 Oferta szkoleń firmy ASG Predators sp. z o.o. kierowana jest do klienta instytucjonalnego oraz indywidualnego tj. osób fizycznych.
3.3 Wysłane oferty ważne są 7 dni od daty ich otrzymania.
3.4 Oferta wysyłana jest do klienta w formie elektronicznej w języku polskim lun na życzenie w języku angielskim.
3.5 Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest oświadczenie woli wyrażone przez klienta drogą mailową.
3.6 Przyjęcie oferty przez klienta skutkuje wystawieniem rachunku na kwotę na jaką opiewa dane szkolenie z terminem płatności 3 dni.
3.7 Datą zakupu usługi szkolenia jest data wpłynięcia płatności za szkolenie na konto podane w rachunku.
3.8 Termin ważności zakupionego vouchera jest zgodny z jego data ważności, nadrukowaną pod numerem vouchera.
3.9 Każdy klient indywidualny ma prawo odstąpienia od umowy zakupu szkolenia w ciągu 14 dni od daty zakupu usługi szkolenia (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny), po upływie 14 dni od daty zakupu, zwrot wpłaconej kwoty jest niemożliwy.
3.10 Wniosek o odstąpienie od umowy kupna usługi szkolenia wysyłany jest na prośbę klienta.
3.11 Każdy Klient dokonując zakupu i decydując się na uczestniczenie w zakupiony szkoleniu zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego przestrzegania.
3.11.1 W przypadku kiedy Klient nie będzie uczestnikiem zakupionego szkolenia, a będą nim inne obdarowane przez niego osoby, Klient zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem uczestników korzystających z zakupionego przez niego szkolenia.

4.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
4.1 O odbyciu szkolenia decyduje potwierdzona minimalna liczba uczestników na przypisany termin.
Odpowiednio dla:
– Szkoleń survivalowych: 25h to 4 osób minimum, pozostałe szkolenia (48 – 72h i długo terminowe)- 6 osób do zorganizowania.
– Szkoleń militarnych/wojskowych: 8 – 25h to 6 osób minimum, pozostałe szkolenia (48 – 72h i długo terminowe) – 6 osób do zorganizowania.
– Manewrów ASG: 3h to minimum 8 osób.
4.2 Od powyższych reguł wyjątek stanowią grupy zorganizowane po ówczesnym uzgodnieniu z organizatorem. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.
4.3 Odwołanie zarezerwowanego terminu możliwe jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji ustalony i potwierdzony w odstępie czasowym poniżej 7 dni od daty realizacji nie może zostać odwołany.
4.4 Szkolenie jest organizowane bez względu na warunki pogodowe w dniu zbiórki po zebraniu minimalnej grupy adekwatnie do rodzaju szkolenia.
4.5 Wszelkie nieścisłości, uwagi, reklamacje, uczestnik winien przedstawiać na miejscu szkolenia. Po jego zakończeniu reklamacje nie są uwzględniane.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Wszelka treść i wygląd strony, ofert w tym, zdjęcia i materiały są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim.
Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź innych podmiotów z nim współpracujących.
5.2. Żaden element strony, oferty nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody Właściciela, chyba, że Regulamin lub Właściciel stanowi inaczej.
5.3. Właściciel praw autorskich udziela licencji na komercyjne wykorzystywanie treści programów i ofert. W celu zakupu licencji należy skontaktować się z Właścicielem.

6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych (RODO)
1. Wysyłając zapytanie ofertowe, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów wysłania oferty i realizacji usługi. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wysłanie oferty i realizacji usługi przez ASG Predators sp. z o.o.. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”)w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez ASG Predators sp. z o.o. w celu informowania Klienta o nowych usługach i promocjach.
4. Klienci ASG Predators sp. z o.o. w każdej chwili mają prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji usług, wysyłki newsletteru przez ASG Predators sp. z o.o. zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotyczące zakupu oraz trwania usług realizowanych przez firmę ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul.Krasickiego 10/19, 97-300 Piotrków Trybunalski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796678, z nadanym numerem NIP 7712907444 oraz numerem REGON 38410694000000 Kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł, opłacony w całości.