Regulamin

REGULAMIN korzystania z us艂ug ASG Predators sp. z o.o.

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotycz膮ce zakupu oraz trwania us艂ug realizowanych przez firm臋 ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIB膭 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Krasickeigo 10/19 97-300 Piotrk贸w Trybunalski S膮d Rejonowy dla 艁odzi 艢r贸dmie艣cie w 艁odzi XX Wydzia艂 Gospodarczy – Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000796678, z nadanym numerem NIP 7712907444 oraz numerem REGON 38410694000000 Kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 20 000 z艂, op艂acony w ca艂o艣ci.

1.OBOWI膭ZKI ORGANIZATORA

1.1. Ka偶dy rodzaj szkolenia przeprowadzanego przez organizatora odbywa si臋 wed艂ug planu przypisanego do wydarzenia w terminarzu lub ustalonego z klientem drog膮 mailow膮.
1.2. Organizator zobowi膮zuje si臋 do prowadzenia szkole艅 w spos贸b zapewniaj膮cy maksymalne bezpiecze艅stwo dla uczestnik贸w.
1.3. Organizator zapewnia, 偶e instruktorzy posiadaj膮 odpowiednie kwalifikacje oraz wiedz臋 merytoryczn膮 do przeprowadzenia zaj臋膰.
1.4. Organizator zapewnia uzyskanie wszystkich koniecznych zezwole艅 od w艂a艣cicieli terenu oraz innych instytucji, kt贸rych zaanga偶owanie podczas organizacji imprezy jest wymagane.
1.5. W przypadku wyst膮pienia przeszk贸d uniemo偶liwiaj膮cych odbycie szkolenia w danym terminie Organizator zobowi膮zuje si臋 do wyznaczenia kolejnych termin贸w dla Klient贸w.

2.OBOWI膭ZKI UCZESTNIK脫W
2.1. Uczestnikiem Szkole艅 firmy ASG Predators sp. z o.o. jest ka偶da osoba korzystaj膮ca z us艂ug szkolenia ASG PREDATORS sp. z o.o.
2.2. Ka偶dy Uczestnik korzystaj膮cy z us艂ug Organizatora zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpiecze艅stwa podczas zaj臋膰 oraz w czasie wolnym, polece艅 instruktora pod gro藕b膮 wykluczenia ze szkolenia (w przypadku gier z u偶yciem replik ASG obowi膮zuje ca艂kowity zakaz zdejmowania ochrony oczu bez zgody Organizatora).
2.3. Ka偶dy Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do NIESPO呕YWANIA alkoholu oraz innych substancji odurzaj膮cych podczas szkolenia pod gro藕b膮 usuni臋cia z dalszej cz臋艣ci zaje膰.
2.4. Ka偶dy Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00
2.5. Ka偶dy Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do u偶ywania sprz臋tu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do stosowania si臋 do polece艅 instruktor贸w.
2.6. Ka偶dy uczestnik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 cywiln膮 i karn膮 za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub u偶ywany przez niego sprz臋t, a w szczeg贸lno艣ci za straty w:
– drzewostanie (wycinanie, 艂amanie, wyrywanie),
– zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, le艣nej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powsta艂ej w wyniku jego umy艣lnej b膮d藕 nieumy艣lnej dzia艂alno艣ci.
– stwarzaniu zagro偶enia po偶arem
2.7. Ka偶dy uczestnik nieprzestrzegaj膮cy niniejszego regulaminu, wyra偶a zgod臋 na wy艂膮czenie jego osoby z dalszego uczestnictwa ze szkolenia-imprezy.
2.8 Wszelkie nie艣cis艂o艣ci, uwagi, reklamacj臋, uczestnik winien przedstawia膰 na miejscu szkolenia. Po jego zako艅czeniu reklamacje nie s膮 uwzgl臋dniane.
2.9 Ka偶dy uczestnik stwarzaj膮cy zagro偶enie po偶arowe, a w tym niestosowanie si臋 do polece艅 i wytycznych instruktora co do wysoko艣ci utrzymywanego ognia (max 30cm od ziemi do ko艅ca p艂omienia, jest usuwany ze szkolenia 艂膮cznie z osobami towarzysz膮cymi temu zdarzeniu.

3.WYSY艁ANIE OFERT ORAZ DOKONYWANIE ZAKUPU US艁UGI SZKOLENIA
3.1 Klientem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest ka偶da osoba zakupuj膮ca us艂ug臋 szkole艅 firmy ASG Predators sp. z o.o.
3.2 Oferta szkole艅 firmy ASG Predators sp. z o.o. kierowana jest do klienta instytucjonalnego oraz indywidualnego tj. os贸b fizycznych.
3.3 Wys艂ane oferty wa偶ne s膮 7 dni od daty ich otrzymania.
3.4 Oferta wysy艂ana jest do klienta w formie elektronicznej w j臋zyku polskim lun na 偶yczenie w j臋zyku angielskim.
3.5 Potwierdzeniem przyj臋cia oferty jest o艣wiadczenie woli wyra偶one przez klienta drog膮 mailow膮.
3.6 Przyj臋cie oferty przez klienta skutkuje wystawieniem rachunku na kwot臋 na jak膮 opiewa dane szkolenie z terminem p艂atno艣ci 3 dni.
3.7 Dat膮 zakupu us艂ugi szkolenia jest data wp艂yni臋cia p艂atno艣ci za szkolenie na konto podane w rachunku.
3.8 Termin wa偶no艣ci zakupionego vouchera jest zgodny z jego data wa偶no艣ci, nadrukowan膮 pod numerem vouchera.
3.9 Ka偶dy klient indywidualny ma prawo odst膮pienia od umowy zakupu szkolenia w ci膮gu 14 dni od daty zakupu us艂ugi szkolenia (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. z p贸藕niejszymi zmianami, o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzona przez produkt niebezpieczny), po up艂ywie 14 dni od daty zakupu, zwrot wp艂aconej kwoty jest niemo偶liwy.
3.10 Wniosek o odst膮pienie od umowy kupna us艂ugi szkolenia wysy艂any jest na pro艣b臋 klienta.
3.11 Ka偶dy Klient dokonuj膮c zakupu i decyduj膮c si臋 na uczestniczenie w zakupiony szkoleniu zobowi膮zuje si臋 do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego przestrzegania.
3.11.1 W przypadku kiedy Klient nie b臋dzie uczestnikiem zakupionego szkolenia, a b臋d膮 nim inne obdarowane przez niego osoby, Klient zobowi膮zuje si臋 do zapoznania z niniejszym regulaminem uczestnik贸w korzystaj膮cych z zakupionego przez niego szkolenia.

4.POZOSTA艁E POSTANOWIENIA
4.1 O odbyciu szkolenia decyduje potwierdzona minimalna liczba uczestnik贸w na przypisany termin.
Odpowiednio dla:
– Szkole艅 survivalowych: 25h to 4 os贸b minimum, pozosta艂e szkolenia (30 – 72h i d艂ugo terminowe)- 6 os贸b do zorganizowania.
– Szkole艅 militarnych/wojskowych: 8 – 25h to 6 os贸b minimum, pozosta艂e szkolenia (30 – 72h i d艂ugo terminowe) – 6 os贸b do zorganizowania.
– Manewr贸w ASG: 3h to minimum 8 os贸b.
4.2 Od powy偶szych regu艂 wyj膮tek stanowi膮 grupy zorganizowane po 贸wczesnym uzgodnieniu z organizatorem. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowi膮zuj膮 przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.
4.3 Odwo艂anie zarezerwowanego terminu mo偶liwe jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji ustalony i potwierdzony w odst臋pie czasowym poni偶ej 7 dni od daty realizacji nie mo偶e zosta膰 odwo艂any.
4.4 Szkolenie jest organizowane bez wzgl臋du na warunki pogodowe w dniu zbi贸rki po zebraniu minimalnej grupy adekwatnie do rodzaju szkolenia.
4.5 Wszelkie nie艣cis艂o艣ci, uwagi, reklamacje, uczestnik winien przedstawia膰 na miejscu szkolenia. Po jego zako艅czeniu reklamacje nie s膮 uwzgl臋dniane.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Wszelka tre艣膰 i wygl膮d strony, ofert w tym, zdj臋cia i materia艂y s膮 chronione polskim i mi臋dzynarodowym prawem autorskim.
Prawa do wszystkich materia艂贸w zamieszczonych na stronie zastrze偶one s膮 na rzecz W艂a艣ciciela b膮d藕 innych podmiot贸w z nim wsp贸艂pracuj膮cych.
5.2. 呕aden element strony, oferty nie mo偶e by膰 powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek spos贸b (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody W艂a艣ciciela, chyba, 偶e Regulamin lub W艂a艣ciciel stanowi inaczej.
5.3. W艂a艣ciciel praw autorskich udziela licencji na komercyjne wykorzystywanie tre艣ci program贸w i ofert. W celu zakupu licencji nale偶y skontaktowa膰 si臋 z W艂a艣cicielem.

6. Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych (RODO)
1. Wysy艂aj膮c zapytanie ofertowe, Klient wyra偶a zgod臋 na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla cel贸w wys艂ania oferty i realizacji us艂ugi. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemo偶liwia wys艂anie oferty i realizacji us艂ugi przez ASG Predators sp. z o.o.. Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe s膮 chronione zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z p贸藕n. zm.), Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego 鈥濺ODO”)w spos贸b uniemo偶liwiaj膮cy dost臋p do nich os贸b trzecich.
3. W przypadku wyra偶enia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez ASG Predators sp. z o.o. w celu informowania Klienta o nowych us艂ugach i promocjach.
4. Klienci ASG Predators sp. z o.o. w ka偶dej chwili maj膮 prawo do wgl膮du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczeg贸艂owe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji us艂ug, wysy艂ki newsletteru przez ASG Predators sp. z o.o. zosta艂y opisane w Polityce prywatno艣ci, kt贸ra znajduje si臋 pod POLITYKA PRYWATNO艢CI.

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotycz膮ce zakupu oraz trwania us艂ug realizowanych przez firm臋 ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIB膭 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul.Krasickiego 10/19, 97-300 Piotrk贸w Trybunalski S膮d Rejonowy dla 艁odzi 艢r贸dmie艣cie w 艁odzi XX Wydzia艂 Gospodarczy – Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000796678, z nadanym numerem NIP 7712907444 oraz numerem REGON 38410694000000 Kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 20 000 z艂, op艂acony w ca艂o艣ci.